Mevcut Mevzuat ve Resmi Uygulamalar Hakkında Öneriler

Grup Lideri        : Yalçın Kıroğlu (Lİ-DER Yönetim Kurulu Başkanı)

Konu                     : 21.07.2011 Tarihli Lisanssız Elektrik Yönetmeliği Öneriler

10.03.2012 Tarihli Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Öneriler

Tarih  ve Yer      :14.02.2013, İstanbul

 

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK İLE İLGİLİ ÖNERİLERİMİZİN ÖZETİ

 

 • Mahsuplaşma hesaplamasında günlük kur yerine aylık kur olarak hesaplanması
 • Tüketim birleştirmede netlik ve daha fazla imkan
 • Tüketim fazlası olan elektriğin  yıllık 10 MWh sınır ile serbestçe başkasına satılabilemesi
 • Mevcut Proje Onay Yönetmeliğinin, Lisanssız Elektrik Üretimi dikkate alınarak sadeleştirlmesi
  • 50 KW ve altı sistemlerin proje onaylarının Ankara’da değil, mevcut lokaldeki EDAŞ’ta yapılması
  • 16-18 Kurumdan alınması gereken onay ve iznin, belgenin sadeleştirilmesi
  • Finans Kuruluşları kanalıyla kurulan sistemlerde, finans kuruluşuna yetki vermek
  • Bu yönetmeliği aykırı hareket edenlere uygulanacak cezalar açıklığa kavuşturulmalıdır.

 

Tüketim birleştirme (Mevcut Durum)

MADDE 5 – [1](1) Bir veya birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişi, uhdesindeki/uhdelerindeki tesislerde tüketilen elektrik enerjisi için tüketimlerini birleştirerek bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi ya da tesisleri kurabilir.

(2) Tüketimini birleştiren gerçek ve/veya tüzel kişiler, bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanmak amacıyla aralarından bir kişiyi vekalet akdiyle tam ve sınırsız olarak yetkilendirir.

(3) Bu Yönetmeliğin uygulanması amacıyla, tüketimini birleştiren gerçek ve/veya tüzel kişilerin tüketim tesislerinde tüketilen elektrik enerjisi aralarından yetkilendirecekleri kişinin elektrik enerjisi tüketimi ve bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisinde ya da tesislerinde üretilecek elektrik enerjisi aralarından yetkilendirecekleri kişinin elektrik enerjisi üretimi sayılır. Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla yapılacak iş ve işlemler, yetkilendirilen kişi nam ve hesabına yapılır. Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi iş ve işlemlerinde yetkilendirilmiş kişiyi muhatap alır.

(4) Bu Yönetmeliğin uygulanması sürecinde tüketimini birleştiren kişiler tüketimlerini birleştirmekten ve/veya üretimden kaynaklanan her türlü anlaşmazlığı kendi aralarında çözer.

 

Yorumlarımız

Sektörde en fazla konuşulan maddelerin başında gelmektedir. Konu ile ilgili iki farklı durum bulunmaktadır. Bunlar;

a.      Yatırımı yapan bir firma olup, tüketim fazlasını tanıdığı veya ortağı oldu başka bir firma ile  mahsuplaşmak istemektedir.

b.      Bir site veya apartmanda oturanların, ortak elektrik tüketimlerini karşılamak üzere kurdukları sistem.

 

Birince seçenekte, eğer iki firmanın (A+B) tüketimleri, üretimin altında ise çok sorun  gözükmemektedir. Sadece kendi aralarındaki resmi evrak ve mali akışa ilişkin bir detay bulunmamaktadır. Bunun için önerimiz ise “Mahsuplaşmaya katılanlar, ay sonunda gerekli olan fatura ve, resmi evrak tanzimini, ödeme işlemini kendi aralarında ilgili kanunlar doğrultusunda yaparlar” şeklinde düzenlenmesidir.

Eğer tüketim üretimden fazla ise yani A yatırımı yaptı. B Mahsuplaşmaya dahil oldu. Örneklersek A’nın tüketimi 10.000 kwh, B’nin tüketim ise 20.000 Kwh olsun. Üretimde diyelim ki 25.000 kwh’da kaldı. Bu durumda Üretim 25.000 kwh, tüketim  toplamı 30.000 kwh olur.  Aradaki farkı şebekeye karşı A sorumlu olduğu için A ödemek zorundadır. Eğer B ödeme yapmazsa A hiçbir şey yapamaz. Hem de 12 aydan önce mahsuplaşmadan da çıkartamaz.  Bunun önüne geçmek için önerimiz ise “ Mahsuplaşmadan çıkarılması için takvim yılını beklemeden başvuru halinde sonraki ay için işlem yapılabilmesidir. Bunun için gerekirse EDAŞ bir bedel talep edebilir. Bu bedel, bağlantı başvuru ücreti kadar olabilir”

 

 

Madde 9  :  Bağlantı ve Sistem Onayı için Başvuru

[2](2) Hidroelektrik üretim tesisleri bakımından il özel idaresinden su kullanım hakkı izin belgesini alan; diğer kaynaklar bakımından bağlantı başvurusu uygun bulunan veya dağıtım şirketince teklif edilen alternatif bağlantı noktası önerisini kabul eden gerçek veya tüzel kişilerin, hidroelektrik üretim tesisleri bakımından su kullanım hakkı izin belgesinin verilme tarihinden, diğer kaynaklar bakımından bağlantı başvurusuna ilişkin dağıtım şirketince düzenlenen Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunu tebellüğ tarihinden itibaren yüzseksen gün içerisinde, aşağıdaki belgeleri dağıtım şirketine eksiksiz sunması halinde dağıtım şirketi kendileriyle otuz gün içerisinde bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarını imzalar;

a) Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluş ve/veya tüzel kişiler tarafından onaylanan projeler,

b) Kurulca belirlenecek Tip Test Formunda belirtilen bilgileri ihtiva eden ve Türk Standarları Enstitüsü veya akredite edilmiş bir laboratuvardan alınmış tip test raporları,

c) Üretim tesisinin; dağıtım sistemine bağlantısında, korumasında veya kumandasında üretim tesisine ilave olarak bir bağlantı ekipmanının kullanılacak olması durumunda, bu bağlantı ekipmanlarının Türk Standardları Enstitüsü veya akredite edilmiş bir laboratuvardan alınmış tip test raporları,

ç) İlgili kurumlardan alınması gereken izin, onay, ruhsat ve benzeri belgeler.

 

Yorumlarımız

(2) b ) Alınacak olan belgeler, yerli üretim koşulları ve bunların sertifikalandırılması ve bu onayı verecek olan kuruluşların özellikleri daha detaylı belirtilmelidir.

ç) İlgili kurumlardan alınması gerek izin, onay, ruhsat ve benzeri belgelerin her proje konusu için belirtilmesinde yarar vardır

- Örneğin Dağıtım firmaları Rüzgar Enerji Santralı kurucak olan yatırımcılardan,  tarım dışı amaca uygunluk belgesi talep edilmektedir. Bu Güneş Enerjisi tesisleri için talep edilebilinir, fakat RES tesisleri için talep edilmesi problem yaratmaktadır. Zira rüzgar türbinin dikilmesi ile birlikte arazi tarım vasfını yitirmemektedir. Avrupa ve özellkile Almanya’da bütün tarım arazilerinde çiftcilerin tarlalarına rüzgar türbini kurduğu görülmektedir.  Ayrıca RES projeleri için Genel Kurmay veya MİT onayının istenmesi projelerin hayata geçirilme süresini en az 3 ay uzatmaktadır.

- GES projelerinde aynı sekilde tapulu araziler için tarım dışı amaca uygunluk belgesi talep edilmektedir. Dağıtım firmalarının talep edeceği izin ve belgeler proje konusuna göre standartlaştırılmalıdır . Dağıtım firmaları keyfi ve farklı hareket etmeleri önlenmelidir.

 

Madde 11 : Lisanssız üreticilere üretim kaynak belgesinin verilmesi

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapmak amacıyla dağıtım şirketi ile Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmalarını imzalayan ve dağıtım sistemine YG’den bağlanan üreticilere, talep etmeleri halinde, önceki yıl içinde üreterek sisteme verdikleri elektrik enerjisi miktarını gösteren, EK-4’e uygun, bir yıl süreli Üretim Kaynak Belgesi, söz konusu miktarın emisyon ticareti kapsamındaki piyasalarda satışında kaynak türünün belirlenmesi ve takibi için kullanılması amacıyla, dağıtım şirketince verilir.

(2) Bu madde kapsamında verilecek üretim kaynak belgesi için başvuru koşulları, başvuruda sunulacak bilgi ve belgeler, başvuruların incelenmesi ile belgelerin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.

Yorumlarımız

Bu belgenin alınmasi ile ilgili usül ve esaslar ve alınan belgenin ne şekilde değerlendirlecegi açıklığa kavuşturlmalıdır

 

Madde 17 : Uyum, Bakım ve Testler

(2) Üretim tesisine ilişkin imalat testleri ve dağıtım şirketi ile Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluş ve/veya tüzel kişiler gözetiminde yapılan fonksiyon testlerinden elde edilen sonuçlar, üretim tesisinin tip test raporunda sunulan veriler ile uyumlu olmak zorundadır.

Yorumlarımız

(2) Devreye alacak ve uyum testlerini yapacak olan kuruluş en kısa zamanda belirlenmelidir

 

Madde 27 : Kamulaştırma

(1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisleri için Kurum tarafından kamulaştırma yapılmaz. İlgili kurum ve kuruluşlardan mevzuatı uyarınca gerekli izinler alınmak kaydıyla Kamu veya Hazine arazileri üzerinde üretim tesisi kurulabilir.

Yorumlarımız

Lisanssız Elektrik Üretimi kapsamında Rüzgar Santrallarının Hazine veya Orman vasfını yitirmiş arazilere kurulmasına izin verilmelidir..

Ayrıca Orman veya Hazine arazilerinin madencilik faaliyeti göstermek amacı ile kiralanması durumunda, bu arazilere RES veya GES tesisinin kurulmasına izin verilmelidir. Maden firması kendine kurmak istediği zaman bile sorun yaşanmaktadır.

 

Madde 29 : Yasaklar ve Yaptırımlar

(1) Dağıtım şirketleri, bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesisleri arasında ayrım yapamaz.

(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren üretim tesisleri 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında dengeleme birimi olamaz ve uygulamalara katılamazlar.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisi ticarete konu edilemez, üretim tesisinin bulunduğu dağıtım bölgesinin dışında tüketime sunulamaz. Bu Yönetmelik kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilerek dağıtım sistemine verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi tarafından satın alınarak YEKDEM kapsamında satılması ile bu Yönetmelik kapsamında tüzel kişilerce kurulan mikro kojenerasyon tesislerinde üretilerek sisteme verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi tarafından satın alınarak perakende satış tarifesi yoluyla satılması bu hükmün istisnasıdır.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişi dağıtım şirketi tarafından ihtar edilerek aykırılığın giderilmesi için kendisine 15 günden az olmamak kaydıyla makul bir süre verilir. Verilen süre zarfında da aykırılığın giderilmemesi durumunda, bu kişinin sisteme elektrik enerjisi vermesi, tüketim tesisinin sistemden enerji çekmesine engel olmayacak biçimde dağıtım şirketi tarafından engellenebilir.

Yorumlarımız

Lisanssız elektrik üretimi yapan kişi veya kuruluş ürettiği fazla elektriği satabilmelidir. Nasıl ki Lisanssız Elektrik Üretimi, Üretim Lisansından muafiyet anlamına geliyorsa, üretimde olan bu muafiyet satışta da belirli bir sınır içerisinde olabilmelidir. Yıllık 10 MW/h’e kadar olan üretimlerin satışında da aynı muafiyet olabilmelidir.

Ticari açıdan yatırım yapamayacak olan ama kendi elektriğini üretmekisteyen  bir fabrikanın çatısına bir başka kişi, güneş panellerini koyup, söz konusu fabrikaya satabilmelidir. Bu ülkemizde ki yenilenebilir enerji kurulu gücünü arttırılması, elektriğin tüketildiği yerde üretilmesi açısından da büyük fayda sağlamaktadır.

Madde 30 : Diğer Hükümler

4) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesislerinde kullanılacak YEK Kanununa ekli II sayılı Cetvelde adı geçen mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamdan her birinin, ithalat tarihi baz alınarak, en fazla önceki beş takvim yılında üretilmiş olması zorunludur.

Yorumlarımız

(4) Ithal edilecek olan türbinlerin aksamlarının imalat tarihleri birer birer kontrol edilmelidir. Türbin ceşitli parça ve aksamlardan oluştuğundan dolayı her aksmanın ve seri numarası ve imalat tarihi evrakı talep edilmelidir.

 

EK YORUM ve TALEPLER

 1. Finans kuruluşlarının sektöre kredi veya leasing kullandırırken risk değerlendirmelerinde oldukça sıkı hareket ediyorlar ve pek çok proje için ilave temiant vs talebi oluşuyor. Eğer bir fabrika, kendi elektriğini kullanmak için bir bankadan kredi kullanmak süretiyle, sistem kurarsa, tükettiği elektriği mahsuplaşarak eğer aynı kwh ise elektrik faturası ödemesinden kurtuluyor.
  1. Eğer aylık kredi ödemelerini zamanında yaparsa sorun yok.
  2. Kredi taksidini ödemez ve de sistemi kullanmaya devam ettiğiğnde, kredi kuruluşunun yapabileceği bir şey yok. Burada talep edilen ise;
  3. c.       Eğer, fabrika 3 dönem üst üste ödemesini yapmaz ise, mahsuplaşmadan çıkartılması, üretilen enerjinin şebekeye satılarak, kredi kuruluşunun temlik ile bu ücreti EDAŞ’lardan alabilmesinin önünün açılması. Yapılacak kredi sözleşmesinde fabrika bunu kabul ettiğini ve rıza göstererekimzalar ise, bunun yönetmelikle bir hukuki koruma altına alınması

 

 1. 2.       Yapılan uygulamalarda, yönetmelik ve tebliğe aykırı davranışlar olduğu gözükmektedir. Bunun sonucu oluşacak duruma ilişkin ceza ve yaptırımlar ise belli değildir.

 

 1. a.       Örneğin bir firma, hiçbir şekilde şebeke bağlantı ön izni ve proje onayı almadan, elektrik üretim sistemini direkt şebekeye bağlayabilmektedir. Bu durumda, EDAŞ tarafından sistemden bağlantısı sökülmekten başka bir şey yapılamamaktadır. Bu caydırıcı bir sistem değildir. Şebekeye zarar verebilecek, şekilde açık konumdadır.
 2. b.      Diğer konu ise bir EDAŞ, bağlantı başvurusunu yönetmelik ve tebliğe aykırı şekilde red edebilmektedir. Bunu düzeltmek için EPDK’ya yazı yazılmakta, yazının cevabının gelmesi beklenmekte, gelen cevapla EDAS’a tekrar başvurulmaktadır. Bu arada başka başvuru olupta TDM’deki kapasite dolarsa abone boşu boşuna hakkını kaybetmektedir.

 

  

TEBLİĞ İLE İLGİLİ YORUMLARIMIZ

 

MADDE 7 : GENEL HÜKÜMLER

7.21  TEİAŞ; bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında kurulacak kurulu gücü 500 kW’a kadar olan kojenerasyon tesisleri, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri ve mikro kojenerasyon tesisleri için, bu Tebliğin 6.4 hükmünde belirlenen 2 MW bağlantı kapasitesi hariç, üretim tesislerinin bağlanacağı TEİAŞ’a ait her bir trafo merkezi için toplam bağlanabilir üretim tesisi gücünü belirleyerek ilgili dağıtım şirketine bildirir. Kurulu gücü 500 kW’tan büyük olan kojenerasyon tesisleri için nihai karar, arıza akım limiti konusunda TEİAŞ’tan alınacak görüş sonucunda başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

Yorumlarımız

(21) Burada bu görüş için bir süre tanımı yapmakta fayda var. 30 gün içinde demek uygun olacaktır.

MADDE 8 : BAĞLANTI BAŞVURULARININ YAPILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

8.1.3.2        Üretim tesisinin kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulmak istenmesi halinde bu arazinin ilgili mevzuatına göre kullanım hakkının edinildiğine dair belgenin sunulması gerekir. Bu belge sarahaten “ENERJİ ÜRETİM TESİSİ KURULMASI İÇİN İZİN VERİLMİŞTİR” kaydını içermelidir. Kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine ilgili mevzuatı uyarınca, Yönetmelik ve bu Tebliğ’e göre tüketim tesisi niteliğinde, bir tesis kurulması için izin alınmış olması halinde söz konusu tesisin elektrik aboneliğinin tesis edilmiş olması ve hazırda faal olması ve fiilen elektrik tüketiyor olmasının belgelendirilmesi de gerekir. Tesis inşaatı tesisin hazırda faal olduğu şeklinde anlaşılamaz.

8.2.2.2        Üretim tesisinin kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulmak istenmesi halinde bu arazinin ilgili mevzuatına göre kullanım hakkının edinildiğine dair belgenin sunulması gerekir. Bu belge sarahaten “ENERJİ ÜRETİM TESİSİ KURULMASINA İZİN VERİLMİŞTİR” kaydını içermelidir. Kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine ilgili mevzuatı uyarınca, Yönetmelik ve bu Tebliğ’e göre tüketim tesisi niteliğinde, bir tesis kurulması için izin alınmış olması halinde söz konusu tesisin hazırda faal olması ve elektrik aboneliğinin tesis edilmiş olması ve fiilen elektrik tüketiyor olmasının belgelendirilmesi gerekir. Tesis inşaatı tesisin hazırda faal olduğu şeklinde anlaşılamaz.

 

Yorumlarımız

8.1.3.2 ve 8.2.2.2 : Orman arazilerinin madencilik faaliyeti için kiralanması durumunda, kira sözleşmesinde tesislerin her türlü ihtiyacının karşılanması için gerekli yatırımlara izin verilmesi ibaresi kullanılmaktadır. Bu doğrultuda  ayrıca ‘ ENERJİ ÜRETİM TESİSİ KURULMASINA İZİN VERİLMİŞTİR’ ibaresinin istenmesi gerekmemelidir. 30 yıldır madencilik faaliyetinde bulunulan orman arazilerinde bu tür tesislerin kurulmasına izin verilmelidir.

MADDE 13: BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM ANLAŞMALARINA CAĞRI

13.1.1      Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümlerine göre kurulacak üretim tesislerinin; 16/12/2009 tarihli ve 27434 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğine göre Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluş ve/veya tüzel kişiler tarafından onaylanan üretim tesisi projeleri,

 

Yorumlarımız

13.1.1 Elektrik Proje Tesisleri yönetmeliğine göre lisanssız projelerın hazırlanması , proje hazırlama bedeli olarak toplam yatırım icerisinde çok fazla maaliyet getirmektedir. Özellikle bu ufak çaplı tesislerde  ( örneğin AG seviyesinden bağlı tesisler için ) proje onayı kolaylaştırılmalı ve proje dosya hazırlama ve onay uygulamaları sadeleştirilmelidir. Bu tür proejelerdeki proje onayı ve devreye alma Bölge Dağıtıım firmasının sorumluluğunda olabilir. Bu proje hazırlama ve onay uygulamaları Türkiye çapında standartlaştırılmalıdır

 

13.1.2      İlgili kurumlardan alınması gereken izin, onay, ruhsat ve benzeri belgeleri.

Yorumlarımız

13.1.2   :   5 KW a kadar ÇED yönetmeliği gereği belge istenmemesi limiti arttırılmalıdır. Özellikle çatı GES uygulamaları için bu limit arttırılmalıdır. Aynı unsur AG’den bağlı ufak çaplı RES projeleri için de uygulanmalıdır

 

13.1.4.1     Başvuru sahiplerinin tesis sahasında elektrik üretim tesisi kurabilmek için ilgili mevzuatı gereği almakla yükümlü oldukları ön izin, izin, ruhsat, belge ve sair isimli her türlü belgenin alınması ve dağıtım şirketine ibrazı zorunludur. 13.1.3 hükmünde sayılan mevzuat bu nitelikte bir belgenin edinilmemesi gerekçesi olarak ileri sürülemez.

Yorumlarımız

13.1.4 : Her proje türü için Dağıtım Firmasınca talep edilecek belge, evrak , izin , ruhsat standart hale getirilmelidir

- Örneğin GES projeleri için talep edilmesi uygun tarım dışı kullanım uygunluk belgesı RES projeleri için de istenmemelidir.

 

13.2     13.1 hükmünde belirlenen belgeleri zamanında edinemeyen başvuru sahipleri, ilgili resmi kurum ya da kuruluşlardan başvurularının kendi kusurları olmaksızın sonuçlandırılamadığına dair alacakları belgeleri başvurularına eklerler. Bu durumda dağıtım şirketi 3 ay süreyle söz konusu belgenin ulaşmasını bekleyebilir. Dağıtım şirketi Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamındaki başvuruların yoğunluğuna göre bu süreyi beklemeyebilir. Bu durumu 180 günlük sürenin biteceği son beş işgünü içinde illerdeki ilan panolarında ve Internet sitesinde ilan eder.

 

Yorumlarımız

 

13.2      : RES projeleri için bugün itibari ile Tübitak onayının talep edilip edilmeyeceği belli olmadığından , yapılan ilk müracaatlarda süre uzatiminın hakkının herkese tanınması gerekmektedir.

 

13.3     13.1 hükmünde belirtilen belgeleri süresi içerisinde sunan kişi ile otuz gün içerisinde bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları imzalanır. 13.1 kapsamında istenen belgeleri dağıtım şirketine süresi içinde sunamayan veya 13.2 hükmünün gereğini yerine getiremeyen başvuru sahipleri bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarını imzalama hakkını kaybeder ve mevcut belgeleri iade edilir. 13.2 hükmünden yararlanan başvuru sahipleri üç ay içinde ilgili belgeleri dağıtım şirketine sunamamaları halinde bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarını imzalama hakkını kaybeder ve mevcut belgeleri iade edilir. Bu konuda dağıtım şirketinin takdir yetkisi yoktur.

 

Yorumlarımız

13.3       Bu konu açıklığa kavuşmadığı sürece ek 3 ay süre uzatımı da yeterli olmayacaktır. Konunun Dağıtım Firmalarına acilen bildirilmesi gerekmektedir.

 

MADDE 20 : İŞLETME

20.1  Üretim tesisinin koruma, bağlantı ve diğer kısımları üretim tesisinin işletmecisi tarafından periyodik (teçhizatın özelliğine göre aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık) olarak kontrol edilmeli ve tutanak altına alınmalıdır. Dağıtım şirketi tarafından yapılacak kontrollerde dikkate alınmak üzere, söz konusu tutanaklara tarih sırası verilmesi ve bu sıraya göre tutanakların dağıtım şirketine iletilmesi zorunludur.  Tutanakların bir nüshası da işletme sahibinde kalacaktır.

Yorumlarımız

20.1 : Gücü belli bir KW’ı geçmeyen veya AG’den bağlanan tesisler için 3,6,veya yıllık bakım mecburıyeti ve bu hizmetin bir bedel karşılığında alınması ufak yatırımcılar için problem teşkil edebilecektir. Dolayısıyla belli KW’a kadar olan üretim tesislerin bundan muaf veya en azından yılda bir bakım raporunu dağıtım firmasına sunmaları uygulanabilinir olacaktır.

Bunun dışında 500 KW’lık RES veya GES tesislerinde 3, 6, ve 12 aylık bakım raporlarının sunulması zorunlu  olmalıdır. Bu tür tesislerin verimliliği bakım ve periyodik kontroller sayesinde artmaktadır.

 

MADDE 25: IHİYAÇ FAZLASI ENERJİ MİKTARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

25.3  Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında üretim yapan/yapacak üreticiler kendi ürettikleri/üretecekleri enerjinin kendi uhdelerindeki tesislerde tüketilmeyen/tüketilemeyen kısmı için ikili anlaşma yapamazlar.

Yorumlarımız

 

25.3: Yıllık 10 MWh’e kadar olan tüketim fazlasının satışına izin verilmelidir.

 

MADDE 26: : İHTİYAÇ FAZLASI ENERJİ MİKTARININ SATIN ALINMASI

26      Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi 25.2.1 hükümlerine göre satın aldığı ihtiyaç fazlası enerji miktarının birim kWh’ı için YEK Kanununa ekli Cetvel I’de belirlenen en düşük teşvik miktarını öder. Ödeme Türk Lirası üzerinden yapılır. Cetvel I’de belirlenen dövizin TL’ye çevrilmesinde enerjinin sisteme verildiği gündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru kullanılır.  Ödemenin yapılabilmesi için;

25.

26.

26.1.        

26.1.1.              Dağıtım şirketi her bir üretici için belirlediği günlük ihtiyaç fazlası üretim miktarını YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde öngörülen en düşük fiyatın o günkü TL karşılığı ile çarparak yapılacak ödemeyi belirler.

26.1.2.              26.1.1 hükmü kapsamında yapılan tespit tarihini izleyen altı gün içerisinde, dağıtım sistemine verilen ihtiyaç fazlası enerji miktarı ile enerji alımına esas birim fiyatı ilgili tüzel kişiye bildirir.

26.1.3.              İlgili tüzel kişi tarafından düzenlenen faturanın dağıtım şirketine Tebliğ tarihini izleyen on işgünü içerisinde, fatura bedelini ilgili tüzel kişinin bildireceği banka hesabına yatırır.

 

Yorumlarımız

Genel: Günlük mahsuplaşma yapılması durumunda tüketim mıktarlarının günlük olarak sabit olmamasından dolayı ve günlük üretimin de özellikle yenilebilinir enerji kaynaklarına bağlı günes ve rüzgar enerji tesislerinde sabit olmamasında dolayı, günlük yerine aylık bazda mahsuplaşmaların yapılması bu tür yatırımlara finansman sağlanmasının önünü acıcaktır.

Ayrıca tüketicinin özelliğine göre daha uzun vadeli mahsuplaşmalar yapılabilinir. Bu özellikler ciftçilik ve turizm ile uğraşan tüketicilerin yatırım yapmasını teşvik edici olacaktır.

Kesilecek faturanın içerik  düzenlenmesi konusu açıklığa kavuşturulmalıdır. Faturalarda ne gibi kalemler dahil edilecektir? Fatura formatının belirlenmesı gereklidir.

 

MADDE 33: DİĞER HÜKÜMLER

33.6  6831 sayılı Orman Kanununa göre orman sayılan alanlarda 5346 sayılı YEK Kanunu’nun 6/A maddesi uyarınca kurulacak lisanssız elektrik üretim tesislerinin kurulmasında kamu yararı bulunup bulunmadığına Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamındaki yer tahsisine ilişkin başvuru üzerine Orman ve Su İşleri Bakanlığınca karar verilebilir.

Yorumlarımız

33.6 : Rüzgar tesislerinin orman vasfını yitirmiş arazilere kurulması veya madencilik faailiyeti için kiralan orman arazilerinde Lisanssız Elektrik Üretim tesislerin kurulmasına izin verilmesi- Orman ve Su İşleri Bakanlıği ile görüşülüp, orman vasfını yitirmiş olan yerlerde bu tür yatırımların yapılmasında Kamu Yararının olduğu açıklanmalıdır.